Company Background Image

หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

- ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 3 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 3 ฉบับ
- รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ