Company Background Image

1. สามารถดูแลบุคคล ที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน เป็นการบรรเทาการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาล

2. สามารถให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัย แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในสถานบริการสุขภาพ โดยครอบคลุมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่กำหนด ภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

3. เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

4. เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในสิทธิของผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน