Company Background Image


จากสภาพการณ์ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น โรคของทางเดินระบบหายใจ โรคของหวัใจ และหลอดเลือดที่ต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้น และจากความคาดหวังในการให้บริการด้านสุขภาพที่สูงขึ้นและให้บริการทางด้านสุขภาพจึงมีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมการให้บริการด้านสุขภาพเป็นการให้บริการที่จำเป็นต่อสังคม การที่จะให้บริการแก่ประชานได้ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมับุคลากรที่มีจำนวนและและคุณภาพอย่งเหมาะสม

จากนโยบายตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาพรวมของประเทศที่ต้องการจำนวนบุคลากรพยาบาลจำนวนมาก แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการผลิตจำนวนพยาบาลยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้พยาบาลต้องรับภาระงานที่หนักขึ้น โดยทำงานหนักกว่ามาตรฐานกำหนดไว้ ส่งผลต่อการทำงานการพยาบาล ต้องให้การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและซับซ้อนก่อนบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่รุนแรงและซับซ้อน

จากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามีการปฏิรูประบบราชการ มีการจำกัดบุคลากรภาครัฐ ทำให้หน่วยงานราชการเกิดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังโดยเฉพาะบุคลากรทีมสุขภาพ เช่น พยาบาลซึ่งเป็นบึคลากรที่ใกล้ชิดกับผู้มารับบริการมากที่สุด แต่ในการผลิตพยาบาลวิชาช๊พจะต้องใช้ระยะเวลานานถึง 4 ปี จำทำให้ไม่สามารถแ้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาลได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง