Company Background Image


   ภาคเรียนปกติ จันทร์ - ศุกร์   เปิดเรียน สิงหาคม 2565  ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (คณะพยาบาลศาสตร์)
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse
ระยะเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี  ค่าใช้จ่าย

การชำระเงินค่าเล่าเรียน


1. ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนบางส่วน 10,500 บาท
- ค่าสมัคร + ค่าขึ้นทะเบียน 4,000 บาท
- ค่ายืนยันสิทธิ์ 6,500 บาท

2. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 1 ปี  85,000 บาท
ค่าเรียน1ปีตลอดหลักสูตร 85,000 บาท  โดยสามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้ 4 งวดระหว่างที่เรียน
งวดที่ 1    ชำระ  13,250 บาท
งวดที่ 2-4  ชำระ  23,750 บาท

3. ค่าหอพัก แต่ ละวิทยาเขต
(1 ปี มี 2 เทอม จ่ายทุก 6 เดือน) จ่ายเป็นเทอม ต่อ คน

1. วิทยาเขตวัชรพล กทม. เทอมละ 13,500/คน
- มีแอร์ (พักห้องละ 4 คน)

2. วิทยาเขตกาญ. เทอมละ 9,000/คน
(พักห้องละ 2 คน)

3. วิทยาเขตบุรีรีมย์ เทอมละ 9,000/คน
(พักห้องละ 4 คน)

**ค่าน้ำ,ไฟ แยกต่างหาก
(จ่ายทุก 6 เดือน 1 ปี จ่าย 2 ครั้ง)
จ่ายช่วง เปิดเทอม

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 85,000 บาท นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนบางส่วน รวมเป็นเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่สอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าสมัครเข้าศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายใน การลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก

(1)   เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

(2)   มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

(3)  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

    3.1   มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    3.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    3.3   เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    3.4   มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    3.5   มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

        3.5.1   ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

        3.5.2   ระดับการมองเห็นแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

    3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

        3.6.1   มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

        3.6.2   ความสามารถในการแยกเเยะคาพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

    3.7   โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(4)ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม

  ขั้นตอนการรับสมัคร

1.  คลิ๊กที่เมนูสมัครเรียน

2.  กรอกใบสมัครเรียนเบื้องต้น คลิกบันทึกข้อมูลยืนยัน

3.  หลังจากบันทึกลงระบบแล้ว ส่งเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไลน์อีกครั้ง

  หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์

ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาที่เลือกศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลีนิก)

หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ

รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ